Tue May 26 2020

05 26

Pneumatiek bestuurt opwekking van biogas

13/06/2016

Door Ad Spijkers

Bij de renovatie van de biogasinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Emmen nam Festo de systeemverantwoordelijkheid voor het totale pneumatische systeem voor zijn rekening.


     

Waterschap Vechtstromen wil zijn rwzi’s doorontwikkelen naar energieneutrale en zo duurzaam mogelijke processen. Een van de middelen daartoe is het opwekken van groene energie uit biogas, verkregen door vergisting van slib, het restproduct van het gezuiverde water. Het doel is om zoveel mogelijk biogas te produceren, waarmee de rwzi energie kan opwekken en grotendeels in de eigen energiebehoefte kan voorzien.

Waterschap Vechtstromen telt 24 verschillende rwzi’s, met heel wat soorten en merken apparatuur. Het bestuur wil de techniek standaardiseren, onder meer op het gebied van Atex. Het besloot eind 2014 om de biogasinstallatie van rwzi Emmen aan te passen aan de laatste eisen en de stand der techniek. Na het nodige voorwerk werd voorjaar 2015 een aantal aannemers uitgenodigd een offerte uit te brengen en een levertijd af te geven.

Vorig jaar september werd begonnen met het opnieuw vullen van de vergistingstanks. In de tweede helft van november begon de eindverwerking, rond de feestdagen ging de laatste stap (de membraanpers) in bedrijf. Het inregelen van het totale proces luistert erg nauw en kost veel tijd. Er zijn veel factoren die het vergistingsproces beïnvloeden: temperatuur, pH-waarde, samenstelling van het slib, dosering van slib, dosering van bacteriën en hulpchemicaliën, in totaal zo’n twintig factoren.

Systeemverantwoordelijkheid

Het waterschap bepaalde zelf hoe de besturing en het pneumatische systeem er uit zouden moeten zien. Festo zorgde voor de procesinstrumentatiediagrammen, advies over de dauwpuntsbepaling en de uitvoering van de verschillende componenten. Om de werking in de applicatie te kunnen garanderen, wilde het bedrijf voor de pneumatiek systeemverantwoordelijkheid dragen, dat wil zeggen inclusief detailengineering, pneumatische installatie inclusief besturing en elektrische aansluitingen.

De persluchtvoorziening is een kritisch deel van de slibverwerking, bij storingen wil de rwzi componenten snel kunnen vervangen. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard componenten. Een special betekent dat je óf extra reservevoorraad moet aanleggen óf een lange levertijd hebt.

De perslucht wordt opgewekt door twee compressoren van 10 kW, aangevuld met twee adsorptiedrogers, de nodige filters en een buffervat. Het project is getoetst aan NEN-EN-ISO 11011:2015 en - Perslucht - Energie-rendement – Beoordeling. Het pneumatische gedeelte van de bestaande installatie is binnen zes maanden omgebouwd en werkend gekregen. De besturing en de ventieleilanden bevinden zich in een schakelkast, de kleppen en de afsluiters bevinden zich in de slibverwerkingsinstallatie. Ook de besturingskasten zijn door Festo ontworpen en gebouwd.